torsdag 2. februar 2012

Underskriftskampanje for mer rettferdig trygdelov

Norsk Oversetterforening har initiert en underskriftskampanje for en bedre trygdelov for frilansere. Våkne lesere vil oppdage at korrekturleifen har vært på besøk i den versjonen av kampanjeteksten som ligger på underskrift.no, men det gjør ikke kampanjen mindre aktuell.


Frida og Fridtjof er frilansere. De tjener nøyaktig like mye og betaler akkurat like mye i skatt. En dag får de en diger bokhylle over seg og blir langtidssykemeldt, begge to. Først etter 16 dager får de sykepenger. Fridtjof får en tredel mindre i sykepenger enn Frida. Han har nemlig fått et honorar på 1 325 kroner som næringsinntekt. Dermed får han sykepenger etter reglene for selvstendig næringsdrivende. Rettferdig?

I folketrygdloven § 8.42 heter det nå:
Til et medlem som på sykmeldingstidspunktet har inntekt både som selvstendig næringsdrivende og som frilanser, ytes det sykepenger etter bestemmelsene for selvstendig næringsdrivende.

Den nye ordlyden bør være:
Til et medlem som på sykmeldingstidspunktet har inntekt både som selvstendig næringsdrivende og som frilanser, ytes det sykepenger etter bestemmelsene for lønnstakere dersom lønnsinntekten utgjør mer enn 50 % av inntekten. Dersom lønnsinntekten utgjør en mindre andel ytes det sykepenger etter en fordelingsnøkkel for de forskjellige inntektstypene.

Ingen kommentarer: